avatar 0.01 -1.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar

Sun

0.00 2.00
avatar 0.00 2.00
avatar 0.01 4.20
avatar 0.01 7.10
avatar 0.00 8.00